Tampere3-hankkeen suuret päätökset edessä -- Tampere3 project: major decisions coming up

13.11.2017

Tampere3 -hankkeen valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa uuden yliopiston johtosääntöä ollaan luonnostelemassa. Samaan aikaan on eduskunnan perustuslakivaliokunta antanut lausuntonsa hankkeen toteuttamisesta. Prosessi on monin tavoin ratkaisevassa vaiheessa.

Tampere3:n suuret ja keskeiset päätökset, kuten uuden yliopiston johtosääntö ja koko yliopistokonsernin strategia, on tarkoitus tehdä Korkeakoulusäätiön hallituksen kokouksessa 15. joulukuuta. Valmistelua tälle päätökselle tehdään hyvin lyhyellä aikavälillä ja äärimmäisen kapealla ikkunalla joulukuun 5.-12. päivinä. Tatte ry on vaatinut tämän valmistelulle varatun aikataulun avartamista; asiaan on joka tapauksessa pyrittävä vaikuttamaan välittömästi jo nyt.

Tatte pitää johtosääntötyössä keskeisenä yliopistolain määräämää yliopiston autonomian sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien korostettua huomioimista. Tämä merkitsee käytännön tasolla seuraavia asioita:

1)      Yliopiston hallituksen osalta konsistorin kuulemismenettely on tehtävä mahdollisimman laajaksi, ja hallituksen tehtävät on kirjattava mahdollisimman täsmällisesti. Eräänä esimerkkinä, hallituksen tulisi päättää yliopiston tiedekunta- ja yksikkörakenteesta.

2)      Tulevan yliopiston konsistorin puheenjohtaja on valittava konsistorista itsestään, ei sen ulkopuolelta.

3)      Yliopiston hallituksen nimitysvaliokunnassa päätösvallan, eli enemmistön, tulee säilyä yliopiston sisäisillä jäsenillä, joka sisältää professorit, henkilökunnan II-kiintiön, ja opiskelijat.

 

Perustuslakivaliokunta on perjantaina 10. marraskuuta antanut lausuntonsa yliopistolain muutoksesta ja siihen liittyvästä voimaanpanolaista, joka koskee Tampere3-yliopiston hallinnon järjestämistä siirtymäkaudella. Perustuslakivaliokunnan toteamuksen mukaan uuden yliopiston monijäsenisen hallintoelimen -- joka vastaa nykyisessä yliopistossamme yliopistokollegiota ja on tulevassa yliopistossa yllämainittu konsistori -- on valittava yliopistolle myös uusi hallitus heti järjestäytymisensä jälkeen. Valtioneuvoston esitys, jossa nykyisten TaY:n ja TTY:n hallitukset olisivat valinneet tulevan Tampere3-hankkeen yliopiston ensimmäisen hallituksen, ei siis mennyt lävitse perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta päätyi kannanotossaan samalle kannalle, kuin millä Tamy ja Tatte ovat olleet, mitä voi pitää selvänä edunvalvonnan voittona järjestöllemme.

Päätös oli merkittävä. Valiokunnan mainitseman monijäsenisen hallintoelimen valta yliopiston hallituksen valinnassa on olennainen osa yliopiston autonomiaa ja yliopistodemokratiaa, sillä mainittu monijäseninen hallintoelin on puhtaasti yliopistoyhteisön edustajista koostuva. Tällöin valtaa käyttävät professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Sen sijaan TaY:n ja TTY:n hallituksissa, joille valtioneuvosto olisi halunnut uskoa päätösvallan uuden yliopiston hallituksen valinnassa, on myös ulkopuolisia jäseniä, ja TTY:n hallitus koostuu pelkästään ulkopuolisista jäsenistä.

Mitä tulee nyt ajankohtaisiin johtosääntöä ja strategiaa koskeviin asioihin, henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet koostuvat tällä hetkellä painostuksesta ja kannanotoista, ja ovat tällä hetkellä seuraavanlaiset. Johtosääntötyötä on mahdollista kommentoida sähköpostitse osoitteeseen tampere3@tut.fi, tai vaihtoehtoisesti e-lomakkeella. Tampere3-kysely on myös avoinna intrassa. Avoimiin vastauksiin on mahdollisuus, mikäli valitsee sovelluksesta vaihtoehdon "ei, minulla on parempi idea".

Varsinaista aineistoa, jonka varassa näkemyksensä voisi muodostaa, on tällä hetkellä kovin vähän saatavilla, mutta liitämme tähän uutiseen jäsenillemme lisätietoa johtosääntö- ja strategiatyöstä. Kirjautuminen tähän TAMK:n palveluun onnistuu tuttuun tapaan Haka-vaihtoehdolla yliopiston omin tunnuksin. Tämän enempää materiaalia ei tässä vaiheessa valitettavasti ole.

Tatte ry on tehnyt Tampere3:n projektijohdolle selväksi tyytymättömyytemme siihen tapaan, jolla henkilöstöä on tähän asti kuultu ja osallistettu, ja olemme henkilöstöjärjestönä tarjonneet myös käytännön parannusehdotuksia. Tatte toimii aktiivisesti ja uusimman tiedon valossa Tampere3 neuvottelukunnassa, ja myös neuvottelukunnan työvaliokunnassa, yhteistyössä muiden henkilöstöjärjestöjen ja opiskelijajärjestöiden kanssa laajassa rintamassa. Kaikki jäsenistön kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita, ja niitä tullaan käyttämään Tatten toiminnan ohjauksessa tämän prosessin edetessä. Teemme osamme henkilöjärjestönä, jäsentemme etua ja yliopiston itsehallinnon sekä yliopistodemokratian periaatteita valvoen ja varjellen.

 

Tatte ry:n hallitus

--

 

The ongoing Tampere3 project has reached a stage, where the regulations (johtosääntö) of the new university consortium are set to be drafted. At the same time, the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament has issued a statement on the Tampere3 project. In many ways, the process is right now at the decisive cross-roads.

By far the most significant decisions on the Tampere3 project, such as the regulations and the entire strategy of the new university consortium, are supposed to be made in the session of the Tampere University Foundation Board on December 15th. The preparatory process for this decision is very tight, with a very narrow window for commentary from December 5th to December 12th. Tatte ry has pointed out that this schedule is very tight, and insisted on a wider window for comments and discussion on the issue. Therefore, the time to make our voices heard is now.

From Tatte's viewpoint, the new regulations should be drafted with special attention on the established principles of university autonomy, which includes the possibility of the university personnel to influence and participate in the decision-making. In practice, this would include the following:


1)      Regarding the university board, the responsibilities of the board should be written down in detail, as specifically as possible, and the academic consistory should be heard in decision-making as broadly as possible. To name just one example, at the present, the board is supposed to decide on the structure of faculties and schools within the new university.

2)      The chairman of the new academic consistory (konsistori) should be chosen from within the consistory itself, not from outside.

3)      The committee which nominates the university board should have a majority representation from the members of the university community. This includes the professors, other staff, and students.

 
The Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament has also issued a statement on the proposed changes to the university legislation and the specific act concerning the administration of Tampere3 university consortium. Released on Friday, November 10th, this statement requires that the board of the new university should be nominated by an administrative organ consisting of several representatives. This corresponds to the present collegiate body (yliopistokollegio), and in the new university consortium, it will be known as academic consistory (konsistori). Thus, the original government proposal, which suggested that the first board of the Tampere3 University should be simply nominated by the current boards of the University of Tampere and the Tampere University of Technology, did not pass in the Committee. In fact, the decision of the Committee corresponded to the recommendations of Tatte and the University Student Body, which is a clear win, and a solid achievement. 

This decision of the Constitutional Law Committee was significant. The nomination of the new university board is a crucial matter and goes to the very heart of the university autonomy and university democracy. The proposed administrative organ which will nominate the new university board will consist entirely of members of the university community, and the power will be exercised by everyone; professors, other staff members, and students. In contrast, the current boards of the University of Tampere and the Tampere University of Technology -- which the government wanted to bestow with the power to decide on the new board -- have also outsiders as members. The board of the Tampere University of Technology, in fact, consists entirely of people from outside the actual university community.

Regarding the above-mentioned decisions on regulations and the future strategy, the university staff members have right now only limited means of action. There is, however, the possibility to exercise pressure and issue statements. It's possible to comment on the drafting of Tampere3 university regulations by sending e-mail to address tampere3@tut.fi, or alternatively via an electronic form, which regretfully seems to be only in Finnish. A questionaire on Tampere3 is also open in the university intranet. Assuming you chose the alternative "no, I have a better idea" ("ei, minulla on parempi idea") you may type your own response rather than simply check a box.

Regretfully, information on this process is in extremely scarce supply. Attached here is some modest additional info on the ongoing work regarding Tampere3 university regulations and strategy. You can view the info from the link by signing in via the "Haka" option, with your university user ID and password; regretfully the contents are only available in Finnish. This isn't much, but at the moment, for those who wish to familiarize themselves with this matter and form their own perspective on it, this is what there is.

Tatte ry has made it clear to the leadership of the Tampere3 project that we regard the way with which the university staff members have been heard so far as extremely unsatisfactory. As an association of the university personnel, we have also made practical suggestions on how things could be improved. Tatte continues to work actively in the negotiations on the Tampere3 project, in cooperation with the other personnel organizations and the student body, relying on the most recent information and with broad front. All comments and questions from our members are welcome, and they will be used to guide our actions as this process continues. We will continue to do our part as a personnel organization and as a trade union, protecting and safeguarding the interests of our members as well as the principles of university autonomy and university democracy.

 

The Board of Tatte ry