Tatte ry:n puheenjohtaja Maija Mattilan kannanotto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tampere3-uudistuksesta, 28.11.2017

28.11.2017

Arvoisa eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen/varajäsen,

 

Sivistysvaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys HE 73/2017 vp, joka liittyy Tampereen korkeakoulujen fuusioon, eli niin sanottuun Tampere3-hankkeeseen. Tässä viestissä kerron teille yliopistoyhteisön näkemyksistä yliopistolain uudistamisesta koskien Tampere3-hanketta. Olen Tampereen yliopiston tieteentekijöiden puheenjohtaja. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry on Tampereen yliopiston suurin henkilöstöjärjestö noin 620 jäsenellä, ja se kuuluu Tieteentekijöiden liittoon.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan 43/2017 vp kriittistä huomiota uuden yliopistolain (HE 73/2017 vp) siirtymäsäännöksiin. Hallituksen esityksen säännösten mukaan yhdistyvien yliopistojen hallitukset valitsisivat Tampereen uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen siten, että se voisi aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2018. Lakiehdotuksen mukaan yhdistyvien yliopistojen hallitukset valitsisivat uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen ja päättäisivät sen toimikaudesta. Vähintään kahden hallituksen jäsenen toimikausi päättyisi 31.12.2019 ja kahden 31.12.2020.

Suhtaudumme perustuslakivaliokunnan lausuntoon erittäin vakavasti. Siinä tiivistyvät Tampere3-hankkeessa olevat räikeät ongelmat liittyen yliopiston autonomiaan.

Tällä hetkellä Tampere3-projektissa keskeistä valtaa käyttää Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, jonka on valinnut Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston nykyiset hallitukset. Juuri tätä valintatapaa PeVL piti lausunnossaan ongelmallisena, koska hallituksen valinnassa pitäisi turvata yliopistoyhteisöä edustavan monijäsenisen hallintoelimen keskeinen asema ja toimivalta.

Siitä huolimatta, että nykyisten yliopistojen monijäsenisillä hallintoelimillä (TaY:ssa yliopistokollegio ja TTY:llä konsistori) ei ole ollut valtaa päättää siirtymäkauden hallituksesta, säätiön hallitus valmistelee parhaillaan kauaskantoisia linjauksia uuden yliopiston organisaatiorakenteesta. Ehdotettua rakennetta ei ole millään lailla perusteltu pedagogiikan, tieteenteorian tai tieteen tekemisen lähtökohdista, puhumattakaan, että uudistus lähtisi yliopistoyhteisöstä. Säätiön hallitus on myös julkaissut rekrytointi-ilmoituksen uuden yliopiston rehtorista itse päättämillään valintakriteereillä. Tämä on toimintaa, joka vaikuttaa uuden yliopiston toimintaan vuosiksi eteenpäin.

Perustuslain mukainen ratkaisu Tampereen uuden yliopiston siirtymäkauden hallinnon järjestämiseen olisi perustuslakivaliokunnan mukaan se, että siirtymäkauden hallitus muodostettaisiin yliopistojen nykyisistä hallituksista, ja että näin muodostetun hallituksen toimikausi olisi rajattu vain välttämättömään. Kun uuden yliopiston monijäseninen hallintoelin on valittu ja järjestäytynyt, tulee tämän toimielimen viipymättä valmistella ja päättää uuden hallituksen valinnasta ja toimikaudesta, kuten perustuslakivaliokunta edellyttää. Lakiesityksen mukaan uuden yliopiston monijäsenisen hallintoelimen toimikausi alkaisi 1.4.2018.

On siis huolehdittava, että siirtymäkauden hallinnolliset järjestelyt ovat mahdollisimman lyhytkestoisia, eikä niiden aikana tehdä keskeisiä yliopiston hallintoa sementoivia päätöksiä. Samoin on huolehdittava siitä, että yliopisto- ja perustuslakia noudattamatta valittu Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus ei jatka uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksena. Edelleen on varmistettava, että uuden yliopiston monijäseninen hallintoelin valitsee aidosti uuden hallituksen, kun uuden yliopiston toiminta on päässyt yli siirtymävaiheesta.

Tähän liittyen haluamme kiinnittää huomionne perustuslakivaliokunnan lausunnossa kohtaan, jonka mukaan Aalto-yliopiston hallinnon järjestämistä siirtymäkaudella ei ole arvioitu perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunnan lausunnosta voi tehdä päätelmän, että Aalto-yliopiston hallinto on järjestetty näiltä osin perustuslain vastaisesti. Koska näin tiedämme, että tällainen menettely on perustuslaista huolimatta ollut mahdollista, pidämme tärkeänä, että sivistysvaliokunta ottaa tiukasti kantaa yliopistojen autonomian puolesta ja varmistaa, että lainsäädäntö toteuttaa perustuslakia. Tämä edellyttää, että päätösvalta säilyy kaikissa tilanteissa, myös siirtymävaiheessa, yliopistoyhteisöllä. Yliopiston itsehallinto ei tällä hetkellä toteudu, koska päätösvaltaa on luovutettu yliopiston ulkopuolelle Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukselle, joka myös käyttää valtaa yliopisto- ja perustuslaista huolimatta.

Pyydän valiokuntaa tutustumaan myös Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajan Petri Koikkalaisen ja minun blogikirjoitukseemme, jossa avaamme Tampereen uuden yliopiston rehtorivalinnan ongelmallisuutta perustuslain näkökulmasta. Yliopistolain uudistuksen perustuslaillisista ongelmista voi lukea myös Helsingin Sanomien jutusta, joka on ilmestynyt 15. marraskuuta.

 

 

Annan mielelläni lisätietoja.

 

Ystävällisin terveisin

 

Maija Mattila

Puheenjohtaja

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry

p. 050 575 1338

maija.h.mattila@gmail.com