Tatte ry:n kannanotto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdottamaan tiedekuntarakenteeseen -- Statement on the draft faculty reorganization proposed by the Tampere University Foundation

1.12.2017

Tampereen korkeakoulusäätiö on julkistanut ehdotuksensa Tampereen uuden yliopiston tiedekuntarakenteesta. Tatte ry huomauttaa, että säätiön hallitus toimii oikeudettomasti ikään kuin yliopiston hallituksena valmistellessaan kauaskantoisia linjauksia yliopiston organisaatiorakenteesta ja uuden yliopiston rehtorin valinnasta.

Tämä ei ole kannanotto Tampere3-hanketta vastaan sinänsä, vaan kannanotto sitä vastaan, että Tampere3-projektissa vallitsee oikeusvaltioperiaatetta rikkova tila. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitusta ei ole valittu yliopistolain eikä perustuslain edellyttämän yliopiston itsehallinnon mukaisesti.

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan (43/2017 vp), että yliopiston itsehallinto edellyttää monijäsenisen hallintoelimen aseman ja päätösvallan turvaamista. Sivistysvaliokunta puolestaan totesi mietinnössään (15/2017 vp), että siirtymäkauden hallituksen kausi on rajattava vain välttämättömään. Edelleen sivistysvaliokunta totesi, että "[s]iirtymäkauden hallitus tarvitaan valmistelutehtäviin, kuten esimerkiksi monijäsenisen hallintoelimen valinnan sääntöjen vahvistamiseen". Nämä ovat lainsäätäjän painavia kannanottoja, ja säätiön hallituksen on niihin reagoitava asianmukaisesti. 

Tatten näkemys on, että siirtymäkauden hallitus on syytä järjestää niin, että yliopiston itsehallinto tosiasiallisesti toteutuu ja yliopistoyhteisö pääsee viimein merkittävällä tavalla osaksi prosessia. Näin olisi pitänyt toimia jo tähänkin saakka, etenkin, kun säätiön hallitus ei ole yliopiston hallitus, eikä sillä siten ole mitään oikeudellista perustaa tehdä niitä valmisteluita, joita se on tehnyt. Tatten näkemys on, että yliopiston itsehallinnon toteutumisen vuoksi TKS:n hallituksen mandaattia ei tule uusia nimittämällä se myös siirtymäkauden hallitukseksi. Jos kuitenkin yliopistojen nykyiset hallitukset päättävät nimittää TKS:n hallituksen myös siirtymäkauden väliaikaiseksi hallitukseksi, tämän hallituksen toimivalta tulee virallisesti rajata vain välttämättömään. Tällöin sen tehtäviin ei kuulu päätökset organisaatiorakenteesta tai strategiasta, eikä johtosäännöstäkään kuin niiltä osin, mitä sen on välttämättä päätettävä esimerkiksi monijäsenisen hallintoelimen valinnasta.

Tiedekuntarakennetta ja strategiaa valmistellessa on yliopiston itsehallinnon näkökulmasta aivan välttämätöntä, että yliopistoyhteisöllä on näihin laaja sanan- ja päätösvalta muun muassa nykyisten tiedekuntien, yliopistokollegion (TaY), konsistorin (TTY) ja kolmikantaisen neuvottelukunnan (TKS) kautta. Laajaa sanan- ja päätösvaltaa ei ole jo tehtyjen suunnitelmien pikainen esittäminen kalvosulkeisten muodossa, tai osallistaminen, jonka merkityksellisyys ja seuraavat vaiheet ovat epäselvät. Säätiön hallitus käyttää tällä hetkellä oikeudettomasti valtaa, joka kuuluu yliopistoyhteisölle. 

Tämä heijastuu myös tapaan, jolla tiedekuntarakennetta, ja organisaatiorakennetta ylipäänsä valmistellaan. Rakenne-ehdotuksen avaaminen kommenteille vain hieman alle viikoksi vailla tietoa siitä seuraavasta päätösketjusta ei ole lähelläkään perustus- ja yliopistolaissa turvattua yliopiston autonomiaa. 

Siirtymähallinnon toimivallan ylitys näkyy myös itse ehdotuksen sisällössä. Vaikka matala tiedekuntarakenne sinänsä on positiivinen suunta kehittää yhteistä organisaatiorakennetta, ehdotuksessa tieteenaloja on siirrelty ikään kuin laatikkoleikkinä, ilman valinnoista välittyvää tietoa tai ymmärrystä näiden tieteenalojen historiasta, orientaatiosta tai sijainnista suhteessa toisiin tieteenaloihin. Esimerkiksi tällaisesta tieteenalasta käy terveystiede, joka vasta hiljattain on siirretty muiden yhteiskuntatieteiden yhteyteen. Terveystieteen, eikä minkään muunkaan oppiaineen, yhteisöä, ei ole edes konsultoitu nyt tehdyn ehdotuksen taustatiedoksi.

Tiedekuntatyö on pitkälti yhteisöllistä ja pitkäjänteistä identiteettityötä. Organisaatiot osaavat kehittyä itsekin, luoden orgaanisesti uutta, kuten esimerkiksi JKK:n uusien englanninkielisten maisteriohjelmien tapauksessa on tehty. Ylemmän tason organisaatiomuutos vaarantaa tämän kallisarvoisen ja kokemukseen rakentuvan työn tarjoten tilalle – mitä? Tästä syystä strategiatyötä ei voi tehdä erossa rakennetyöstä; mitään perusteltua visiota tiedekuntien profiileista TKS:n hallitus ei ole tarjonnut. Odotamme, että TKS kommunikoi selkeästi, mitä näillä uusilla tiedekunnilla tavoitellaan, eikä vain vetäytyen strategia-luonnosten taakse. Ehdotelmaan päivitetyt henkilöstö-, opiskelija-, ja tutkintomäärät osoittavat, että resursointi ja hallinnollinen järjestäytyminen eivät nykyisellään ole tasapainossa, vaikka tämä oli kirjattu tiedekuntaehdotukseen keskeisenä periaatteena. Yhdessä kehitettävää siis riittää.  

Ehdotettua tiedekuntien rakenteellista jakoa ei perustella lainkaan korkeakoulupedagogiikan, tieteenteorian eikä tieteentekemisen näkökulmista, vaan kyse vaikuttaa olevan ensisijaisesti organisatorisessa – pinnallisessa – näkökulmassa, joka sivuuttaa korkeakoulutuksen ominaisimpia piirteitä. Tieteellisten sekä pedagogisten perusteiden lisäksi tiedekuntarakennetta ei voi tarkastella irrallaan tulevan yliopiston hallintorakenteesta sekä johtamiskulttuurista. On yhtä keskeistä tarkastella esimerkiksi sitä, mikä on tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntatason välinen työnjako esimerkiksi opetuksen suunnitteluprosesseissa. Tiedekuntarakennetta ei voida lyödä lukkoon ennen näiden näkökulmien vähintään alustavaa huomiointia ja pohdintaa (ja näiden näkökulmien kirjaamista viralliseen dokumentaatioon).

Lopuksi kiinnitämme huomiota aikatauluihin. Koko prosessin läpi osallistetut henkilöstöjärjestöt ja opiskelijat ovat kritisoineet TKS:n yksipuolista aikataulujen sanelua niin johtosäännön kuin strategiankin kohdalla, johtaen viikon mittaisiin kommentointi-sprintteihin. Työmäärä ja aikataulutus ovat kohtuuttoman kovia, eivätkä ainakaan sitouta ketään muutokseen.

 

TATTE ry:n hallituksen puolesta,

Maija Mattila, puheenjohtaja & Mikko Poutanen, varapuheenjohtaja

Kannanoton allekirjoittaa ja hyväksyy myös Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys (TaYHY) puolesta Jorma Viikki, puheenjohtaja
__

 

As part of the ongoing Tampere3 process, Tampere University Foundation has presented its first proposal for the faculty structure of the new university. In the opinion of Tatte ry, the Foundation acted without legitimate authority when preparing long-term guidelines on the restructuring of the entire university organization, and the nomination of the rector for the new university consortium. In effect, the Foundation has decided to exercise the power belonging to the University Board.

Tatte ry does not oppose Tampere3 project in itself; rather, this statement is directed against the current state of affairs, which is at odds with principles of legitimacy. The board of the Tampere University Foundation does not enjoy any legitimate mandate from the university community, and it has not been chosen in accordance to the university legislation or the constitutionally-guaranteed university autonomy.

The statement of the Constitutional Law Committee of the Finnish parliament (43/2017 vp) requires that the board of the new university should be nominated by an administrative organ consisting of representatives of the university community, in accordance to principles of the university autonomy. The Parliamentary Education and Culture Committee issued a further commentary (15/2017 vp) that the transition period during which the provisional University Board exercises authority in the new Tampere3 university consortium should be strictly limited. Furthermore, the Education and Culture Committee pointed out that "the provisional University Board is required to prepare regulations for the election of the new multi-representative administrative organ." These statements carry the weight and the authority of the national legislature, and the University Foundation must respond to them accordingly.

The opinion of the Tampere University Association of Researchers and Teachers on the upcoming transition period is based on the principles of university autonomy. The self-government of the university must be respected, and the university community must be accepted as an active, important participant in the process. These principles should have been followed already in the early stages of the process, particularly since the Board of the Foundation is not the University Board, and thus has no legitimate authority or basis to enact those preparations, which it has now undertaken. Therefore, in the spirit of the university democracy, the mandate of the Tampere University Foundation Board should not be extended, and it should not be nominated as the provisional University Board for the transition period in the eventual Tampere3 university consortium. In any case, the authority and the executive power of the provisional University Board should be formally and very strictly limited. Thus, it should have neither the power to make decisions on the organizational structure or the strategy of the new university, nor the power to draft regulations for the new university, except for those regulations which are required to set up the above-mentioned multi-representative administrative organ.

As far as the preparations for the faculty reorganization and strategy are considered, the university autonomy makes it absolutely necessary to consult the university community in these matters. The university community should be allowed to comment and decide these issues particularly in the present faculties, the Collegiate Body of the University of Tampere, the Consistory of the Tampere University of Technology and the Tripartite Committee of the Tampere University Foundation. Instead of this, we have seen brief, flashy presentations by the means of Powerpoint, with extremely limited opportunity for commentary. At the moment, the Board of the University Foundation has hi-jacked the power, which belongs to the university community.

The current state of affairs is reflected also in the manner with which the faculty reorganization and the structure of the new university are prepared. Opening the first draft for comments, which should be made in less than a week, is not at all in accordance with the principles of university autonomy, as stated in the university legislation and the Finnish Constitution.

This usurpation of authority by the Board of the Tampere University Foundation is very visible in the contents of these proposals. The faculty structure in itself is a very positive alternative for further organization of the university, but in this first draft, the reorganization of academic disciplines appears more as a game of Tetris. The choices do not convey any understanding or knowledge on the history, orientation or placing of these academic disciplines. One such example is the health sciences, which only recently had been moved to the Faculty of Social Science. The community of this particular discipline -- or the others -- was not even consulted in the preparation of this first draft.

The work within the faculties is in many ways long-term community work and creation of common identity. The faculties, as organizations, are able to evolve also by themselves, creating new solutions, as testified by the new English-language Master's programmes in the School of Management. The new top-down restructuring jeopardizes all these important accomplishments and experiences, and replaces it with... well, what exactly? Outlining the strategy cannot be separated from restructuring, and so far, the Board of the University Foundation has offered no vision whatsoever on the profiles of these new faculties. We expect the University Foundation to make it clear, what are the goals of this new faculty reorganization. Hiding behind strategy outlines is not sufficient. The updated quotas on personnel, students and degrees, as stated in this first draft, show a clear lack of balance between the provided resources and the administrative organization, even though this was supposed to be the central principle in the proposed faculty reorganization. It is obvious that there is lots of work which should be undertaken collectively.

No pedagogical, theoretical or research reasons have been provided for the proposed faculty restructuring. Instead, it seems that this major rehaul is simply a superficial, organizational operation, which overlooks the central tenets of higher education. In addition to reasons pertaining to research and education, the faculty structure cannot be viewed as a separate issue from the administrative structure and the management culture in the new university. It is absolutely necessary to take a closer look to the respective roles of the faculty level and the degree programmes in, for example, the actual planning of education. It is impossible to decide permanently on the faculty structure unless these perspectives are given attention and considered, and also included in the official documentation of the Tampere3 process.

Finally, we wish to point out the schedules of this process. All through Tampere3 process, the personnel organizations and the student body have criticized the unilateral practice with which the Tampere University Foundation has dictated timetables on the regulations and strategy. This has repeatedly resulted in rushed, week-long commentary amoks. This has been unnecessarily strict, and has not managed to instill any commitment in anyone to this reform.


On behalf of the Board of Tatte ry,

Maija Mattila, president
Mikko Poutanen, vice-president

On behalf of TaYHY ry,

Jorma Viikki, president