Tiedote: Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa

19.4.2018


Kiista uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi torstaina 19.4 käydyssä konsistorin järjestäytymiskokouksessa. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti pöytäkirjaan kaksi eriävää mielipidettä.

Eriävät mielipiteet jätettiin sen jälkeen, kun puheenjohtaja oli estänyt konsistoria äänestämästä puheenjohtajan valinnasta, puheenjohtajan asemasta ja kokouksen laillisuudesta. Eriävän mielipiteen jättäneiden mukaan on painavia syitä epäillä, että konsistorin puheenjohtajan asema on lainvastainen ja konsistori tekee nyt työtään lainvastaisessa tilassa.

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus nimitti edellisellä viikolla yliopiston konsistorille äänivaltaisen puheenjohtajan konsistorin jäsenten ulkopuolelta. Tämä on vastoin usean lainoppineen tulkintoja, joiden mukaan konsistorin jäsenet valitsee yliopistoyhteisö. Taustalla on jo kuukausia jatkunut oikeudellinen erimielisyys siitä, toteutuuko perustuslain turvaama yliopiston itsehallinto uudessa yliopistossa.

Tampereen yliopiston yliopistoyhteisö on useaan otteeseen esittänyt kriittisiä näkemyksiä johtosäännöstä, jonka tulkitaan olevan lainvastainen. Yhteisö on kritiikissään nojannut esimerkiksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään ja julkisoikeuden professori Juha Lavapuron lausuntoihin, joissa johtosääntö tulkitaan lainvastaiseksi. Sen sijaan johtosäännön hyväksynyt siirtymäkauden hallitus ei ole esittänyt julkisia perusteluja arvostelun alaisena olevien menettelyjensä ja päätöstensä lainmukaisuudelle.

Eriävän mielipiteen jättäneet konsistorin jäsenet pitävät tilannetta poikkeuksellisena ja vakavana. ”On hyvin poikkeuksellista, että vaaleilla valitun toimielimen ei anneta itse päättää järjestäytymisestään ja puheenjohtajastaan. Tässä kokouksessa vaaleilla valittujen jäsenten ei annettu edes esittää äänestyksessä kantaansa siihen, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen”, toteaa konsistorin jäsen, yliopistotutkija Hanna Kuusela. “Näin konsistorilta evättiin sille kuuluva päätösvalta. Näkemyksemme mukaan konsistoriin on nimitetty yksi äänivaltainen jäsen ohi vaalien. Tämä on yliopistolain ja viime kädessä perustuslain vastaista, emmekä voineet hyväksyä päätöstä”, hän lisää.  

Eriävän mielipiteen jättäjät aikovat kuitenkin jatkaa toimintaansa konsistorissa, jotta uuden yliopiston rakentaminen voi jatkua. ”Jatkamme työskentelyä konsistorissa normaalisti, koska emme halua yliopiston toiminnan vaarantuvan, mutta on myös hyvin mahdollista, että tänään tehdyistä päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen”, toteaa Kuusela.

“Tilanne on hyvin valitettava. Siirtymäkauden hallitus on rakentanut ja pitänyt omilla toimillaan yllä konfliktia ja ajoi meidät kiistatilanteeseen, josta ei näytä olevan muuta ulospääsyä kuin oikeudellinen reitti. Vaikka konsistori jakautui asiassa, uskomme, että myös ne, jotka eivät yhtyneet eriäviin mielipiteisiin, ymmärtävät tilanteen”, Kuusela toteaa.

”Edelleen on epäselvää, miksi siirtymäkauden hallitus pyrkii tietoisesti lamaannuttamaan uuden yliopiston toiminnan asianmukaista käynnistymistä. Kyseenalaistetun johtosäännönkin puitteissa olisi ollut mahdollista olla eskaloimatta konfliktia entisestään, esimerkiksi valitsemalla konsistorin puheenjohtaja konsistorin jäsenistä”, toteaa konsistorin opiskelijajäsen Janne Kajander. 

”Ei ole kenenkään tavoitteen tai intressin mukaista vaikeuttaa konsistorin toiminnan aloittamista tai viivästyttää uuden yliopiston elintärkeitä päätöksiä. Tästä huolimatta siirtymäkauden hallitus on riskeerannut koko yliopiston toiminnan alkamisen 1.1.2019 alkaen”, Kajander sanoo.

Uuden Tampereen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Kysymykset uuden yliopiston johtosäännön ja konsistorin puheenjohtajan lainmukaisuudesta ovat parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltävänä, mutta päätöstä ei vielä ole.

Eriävät mielipiteet kokouksessa jättivät professori Arto Haveri, professori Mari Hatavara, professori Risto Kunelius, professori Eeva Moilanen, erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu, yliopistotutkija Hanna Kuusela, tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt, yhteiskuntatieteiden ylioppilas Janne Kajander, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Mikko Lampo ja kasvatustieteen ylioppilas Ilona Taubert.

Liitteenä konsistorissa jätetyt eriävät mielipiteet.


Lisätiedot:
 

Risto Kunelius, konsistorin jäsen, professori, 040 1904085, risto.kunelius@uta.fi

Arto Haveri, konsistorin jäsen, professori, 040 1904020, arto.haveri@uta.fi

Hanna Kuusela, konsistorin jäsen, yliopistotutkija, 050 5142264, hanna.kuusela@uta.fi

Janne Kajander, konsistorin jäsen, yhteiskuntatieteiden ylioppilas, 040 829 3674, kajander.janne.m@student.uta.fi