Hallituksen valinta saa kritiikkiä -- konsistorin jäsen jätti eriävän mielipiteen

25.10.2018


Tampereen yliopiston konsistori valitsi tiistaina 23.10. uudelle yliopistolle hallituksen. Hallituksen kokoonpano on jo herättänyt keskustelua, joka uuden säätiöyliopiston johdon on syytä huomioida.

Yliopiston hallituksen kokoonpanossa keskustelun pääaiheeksi on noussut tasa-arvo, josta Tampereen yliopiston tieteentekijät on jo huomauttanut. Hallitukseen valittiin viisi miestä ja kaksi naista, mitä ilmeisimmin vastoin tasa-arvolain asettamia vaatimuksia. Tilanteessa, jossa yliopisto on vastikään saanut tuomion sukupuolen nojalla tapahtuvasta syrjinnästä ja seitsemästä nimitetystä tiedekunnan dekaanista kuusi on miehiä, tätä ei voi pitää hyvänä alkuna uuden säätiöyliopiston toiminnalle.

Yliopiston hallitus on myös koottu yhtä opiskelijajäsentä lukuunottamatta yliopistoyhteisön ulkopuolisista henkilöistä, mikä on ongelmallista yliopistoautonomian kannalta. Tämän lisäksi vahvasti professoreista kootusta hallituksesta puuttuu tutkijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan edustus, vaikka he muodostavat suurimman osan yliopiston henkilöstöstä. Yliopistojen henkilökunnan huomattavan enemmistön näkemys jää näin ollen puuttumaan hallituksesta.

Konsistorissa tutkijoiden ja opettajien kiintiötä edustava Hanna Kuusela teki edellämainituista syistä esityksen hallituksen nimityksen palauttamisesta uudelleen valmisteluun ja jätti lopulta päätökseen eriävän mielipiteen, ainoana konsistorin jäsenistä.

-- Palautusesitykseni ei ollut kannanotto hallitukseen valittuja jäseniä vastaan, vaan pyrin sillä nostamaan esiin sen, mitä hallituksesta puuttuu, toteaa Kuusela. -- Sieltä puuttuu yliopistossamme työskentelevien ihmisten valtava tietämys, osaaminen ja hiljainen tieto. Yliopiston itsehallinto ei toteudu ilman yhteisön laajaa edustusta.

Eriävässä mielipiteessään Kuusela huomautti, ettei yliopiston hallitusvalinta sellaisenaan noudata perustuslain 123 §:n eikä yliopistolain hengessä tarkoitettua yliopistojen itsehallintoa, koska hallituksessa eivät ole edustettuina kaikki yliopistolain 15 §:n mainitsemat yliopistoyhteisön ryhmät. -- Nyt tehty nimitys siirsi merkittävästi yliopistollista päätöksentekovaltaa yliopistoyhteisön ulkopuolelle, painottaa Kuusela. -- Olen pettynyt, että Tampereen yliopiston konsistori päätti luopua siitä perustavanlaatuisesta ja laissa turvatusta lähtökohdasta, että yliopisto johtaa itse itseään.

Kuusela on edelleen kiinnittänyt huomiota hallituksen nimitystä valmistelleen komitean toimintaan. Asetettu nimityskomitea on toiminut kiistellyn johtosäännön puitteissa, tilanteessa, jossa johtosäännön lainmukaisuus on yhä edelleen eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltävänä. Prosessia ei voi myöskään pitää mitenkään läpinäkyvänä. Todennäköisesti komitean valmisteleva vaihe on myös osaltaan vaikuttanut hallituksen kokoonpanoon liittyviin tasa-arvoa koskeviin ongelmiin ja asettanut syntyneen lasikaton.

Pääluotto Sinikka Torkkola on tiedustellut asiaan tasa-arvovaltuutetun mielipidettä, ja valtuutetun toimia odotetaan. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry tukee toimenpidettä ja edellyttää, että tasa-arvoon liittyvien ongelmien ratkaisemisen ohella tulevaisuudessa hallitukseen saadaan myös tutkijoiden ja opettajien edustajia, minkä lisäksi vaatimuksista yliopistoyhteisön omista jäsenistä ei tule luopua.

Yliopiston ulkopuolisista koostuva hallitus ei ole lain sanelema käytäntö, vaan se on malli, joka on istutettu säätiöyliopistoihin ad hoc ratkaisujen kautta. Tampereen Teknillisen Yliopiston muuttuessa säätiöyliopistoksi malli ajettiin läpi rahoittajien painostuksesta, ja nyt sama on tapahtunut Tampere3-prosessin myötä myös keskuskampuksella. Asetelma on muutettava tulevaisuudessa, ja yliopistoyhteisön on otettava takaisin se autonomia, joka yhteisölle kuuluu.