Tiedekuntavaalit - Faculty Elections, 2018!

Tampereen yliopiston vuoden 2018 tiedekuntaneuvostojen vaalit käydään 30. 11.-7.12. välisenä aikana. Ensimmäiset ehdokasluettelot on julkaistu, ja useimmissa tiedekunnissa kyseessä ovat perinteiseen tapaan sopuvaalit.

Faculty council elections for the new University of Tampere will be held between November 30th and December 7th, 2018. The first ballots have already been published, and most faculties are expected to decide their representation in traditional pre-agreed elections.
 

Tällä sivulla voit tutustua tiedekuntaneuvostojen vaaleissa ehdokkaina oleviin Tatte ry:n jäseniin! On this web page, you can familiarize yourself with those members of Tatte ry who are candidates in the faculty council elections!

 

Tatte ry julkaisee pyynnöstä jäsentensä ehdokasesittelyt. Tällä sivulla yhdistys esittelee kaksi jäsentään, jotka molemmat ovat ehdokkaina tiedekuntaneuvostoon uusissa yhdistetyissä tiedekunnissa, joissa on henkilöstöä molemmista vanhoista yliopistoista. Tatte publishes the candidate profiles of all its members who are running for faculty councils, and who have requested their presentations to be published. At present, the association features two of its members, both of them running as candidates in the new faculties which combine personnel from both former universities.

 

Vuokko Kohtamäki, Johtamiskorkeakoulu / Johtamisen ja talouden tiedekunta, Faculty of Management (JKK / MAB)

 

"Olen korkeakouluhallinnon tutkija ja opettaja ja työskentelen yliopistonlehtorina nykyisessä johtamiskorkeakoulussa. Tutkimusintressini ovat korkeakoulujen johtaminen ja autonomia. Uusi johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on paikka, jossa haluan vaikuttaa niin  tiedekunnan henkilöstöä koskeviin suunnitelmaan kuin voimavarojen kohdentamiseen sekä vuorovaikutteiseen keskustelukulttuuriin niin, että ne aidosti mahdollistavat uuden tiedekunnan tutkijoiden ja opettajien työtä. Tampere3 luo uusia, monitieteisiä vahvuuksia ja mahdollisuuksia Hervannan ja keskustan kampuksen välille. Otetaan ne käyttöön itse ja omin voimin!"

"I work as a researcher and teacher, as a senior lecturer focusing on higher education administration and management at the Faculty of Management. My researcher interests are in higher education management, leadership and autonomy. The new Board of Faculty of Management and Finance is a place where I would very much like to influence the Faculty’s plans concerning staff and resource allocations, as well as a culture of interaction and open discussion, which would genuinely enable the work of researchers and teachers. Tampere3 process provides new multidisciplinary strengths and opportunities between Hervanta and the main campus. Let’s use them and put them into action at the grass roots level!"

 

Riku Roihankorpi, Viestintätieteiden tiedekunta, Faculty of Communications / Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Faculty of Information Technology and Communications (COMS / ITC)

 

"Toimin Tutkivan teatterityön keskus T7:n johtajana ja teatterin ja draaman tutkimuksen sekä mediakulttuurin yliopistonlehtorina nykyisessä viestintätieteiden tiedekunnassa. Tutkimusintressini kytkeytyvät esitysfilosofian ja -etiikan, teknologisen esiintymisen sekä digitaalisten ihmistieteiden kysymyksiin. Sijoitun siis erilaisille risteysasemille tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen piirissä. Näiltä asemilta pääsee kauas ja useaan suuntaan, ja tätä myös uuden Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnalta on syytä edellyttää. Tiedekuntaneuvosto on kestävän ja monitieteisen tutkimustyön takaaja, kun laadukas tutkimus ei ole perusrakenteeltaan määräaikaista, sen rahoituspohjaa tarkastellaan kertyvän asiantuntijuuden näkökulmista ja monialaisuus merkitsee erilaisten tutkijayhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä."

"I'm currently working as a university lecturer of media culture in the COMS, and also as the director of the Center of Theater Research T7. My research interests focus on such issues as the philosophy and ethics of presentation, technological performance, and digital humanities. On the field of research, teaching and social interaction, I occupy several intersections. From these stations, one can spread to many directions and reach out far, and this is what should also be required from the new Faculty of Information Technology and Communications. Faculty council is the best guarantee to enduring, multi-disciplinary research; the basic structure of quality research is not meant to be fixed-term, its funding should be observed on the basis of accumulated expertise, and multi-disciplinary approach should be understood as a long-term development of many different research communities."


Mahdollinen äänestys tapahtuu yllämainittuna aikana työpäivinä kello 8-16. Viikonloppuna 1.-2.12. ja itsenäisyyspäivänä 6.12. äänestysmahdollisuutta ei ole.

The vote, if there will be one, will take place during the above-mentioned period on workdays at 8:00-16:00. The exceptions are the weekend of December 1st and 2nd, and the Independence Day on December 6th, during which the voting service will not be in operation.